Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

VZN 2018

VZN obce Lúč na Ostrove č. 8/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 129x

VZN 2019

Štatút obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 97x

Organizačný poriadok obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 155x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov - Bytový dom s 12 BJ s technickou vybavenosťou Stiahnuté: 84x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 78x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 08/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 56x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 07/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 56x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 71x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 4/2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO Stiahnuté: 74x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 06/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 67x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 01/2014 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 64x

Dodatok č. 2 k VZN obce Lúč na Ostrove č. 02/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 67x

VZN 2020

VZN obce Lúč na Ostrove č. 1/2020 o nakladaní s odpadovými vodami zo žúmp na území obce Stiahnuté: 36x

Dodatok č. 1 k VZN obce Lúč na Ostrove č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 33x

VZN obce Lúč na Ostrove č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 29x

Dodatok č. 3 k VZN obce Lúč na Ostrove č. 02/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Lúč na Ostrove Stiahnuté: 24x

Stránka