Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Názov projektu :               Kanalizácia splašková - Lúč na Ostrove

Termín realizácie

projektu :                              10/2020 - 09/2022

 

Objednávateľ :                  Obec Lúč na Ostrove , 930 03 Lúč na Ostrove 20

Zhotoviteľ :                    AVA - stav , s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

 

Poskytovateľ dotácie :    Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Výška dotácie :                  4.199.029,00 EUR

 

Stručný opis

projektu :                        Predmetom návrhu stavby je riešenie celoobecnej kanalizácie obce Lúč 

                                         na Ostrove s čerpacími stanicami a domovými prípojkami. Následné

                                         čistenie odpadových vôd z obce Lúč na Ostrove bude prebiehať na ČOV

                                         v Dunajskej Strede kam budú odvedené prostredníctvom kanalizačnej

                                         siete obce Kráľovičove Kračany.